top of page

Všeobecné obchodní podmínky pro Foodgroot.com, s.r.o.

Účinné 18. května 2018

 

Úvod

Tyto standardní podmínky webových stránek uvedené na této webové stránce budou spravovat vaše používání naší webové stránky, Foodgroot.com přístupné na www.foodgroot.com.

Tyto podmínky budou plně použity a ovlivní vaše používání tohoto webu. Používáním tohoto webu souhlasíte s přijetím všech zde uvedených smluvních podmínek. Tento web nesmíte používat, pokud nesouhlasíte s některým z těchto standardních smluvních podmínek.

Tento web nesmí používat nezletilí nebo lidé mladší 18 let.

Práva k duševnímu vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte, podle těchto podmínek vlastní Foodgroot.com s.r.o, a / nebo její poskytovatelé licencí všechna práva a materiály duševního vlastnictví obsažené na těchto webových stránkách.

Omezená licence vám byla udělena pouze za účelem prohlížení materiálů obsažených na těchto webových stránkách.

Omezení

Jste konkrétně omezeni na všechny následující:

  • publikování jakéhokoli materiálu z webových stránek v jakýchkoli jiných médiích;

  • prodej, sublicencování a / nebo jiné komercializace jakéhokoli materiálu z webových stránek;

  • veřejně vystupující nebo zobrazující jakýkoli materiál z webových stránek;

  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který je nebo může poškodit tento web;

  • používání tohoto webu jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k tomuto webu;

  • používání této webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem může poškodit webovou stránku nebo jakoukoli osobu či obchodní subjekt;

  • zapojení do jakékoli těžby dat, sběru dat, získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti související s touto webovou stránkou;

  • používání tohoto webu k zapojení do jakékoli reklamy nebo marketingu.

Některé oblasti této webové stránky jsou omezeny tím, že k nim nemáte přístup, a společnost Foodgroot.com s.r.o. může kdykoli a podle svého uvážení kdykoli omezit přístup do kterékoli oblasti této webové stránky. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít pro tento web, jsou důvěrné a musíte také zachovávat důvěrnost.

Váš obsah

V těchto standardních smluvních podmínkách pro web znamená „váš obsah“ jakýkoli zvuk, text, obrázky nebo jiný materiál, který se rozhodnete na tomto webu zobrazit. Zobrazením vašeho obsahu udělujete společnosti Foodgroot.com LLC nevýhradní, celosvětově neodvolatelnou, sublicencovanou licenci k použití, reprodukci, přizpůsobení, publikování, překladu a distribuci v jakémkoli a všech médiích.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Váš obsah musí být váš vlastní a nesmí porušovat práva třetích stran. Foodgroot.com LLC si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli z vašeho obsahu z tohoto webu kdykoli bez předchozího upozornění.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována „tak, jak je“, se všemi chybami a společnost Foodgroot.com LLC nevyjadřuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu související s touto webovou stránkou nebo materiály obsaženými na této webové stránce. Nic, co je obsaženo na této webové stránce, nelze vykládat jako doporučení.

Omezení odpovědnosti

Společnost Foodgroot.com s.r.o. ani žádný z jejích úředníků, ředitelů a zaměstnanců v žádném případě nenese odpovědnost za nic, co by mohlo vyplynout z jakéhokoli použití nebo jakýmkoli způsobem spojeného s vaším používáním této webové stránky, ať už je taková odpovědnost na základě smlouvy. Společnost Foodgroot.com s.r.o., včetně jejích funkcionářů, ředitelů a zaměstnanců, nenese odpovědnost za nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem související s vaším používáním této webové stránky.

Odškodnění

Tímto v plném rozsahu odškodníte Foodgroot.com s.r.o. za a proti jakýmkoli a / nebo všem závazkům, nákladům, požadavkům, příčinám žaloby, škodám a výdajům vzniklým jakýmkoli způsobem v souvislosti s porušením kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek.

Oddělitelnost

Pokud se zjistí, že některé ustanovení těchto podmínek je podle jakéhokoli platného zákona neplatné, budou taková ustanovení odstraněna, aniž by tím byla dotčena zbývající ustanovení v tomto dokumentu.

Změna podmínek

Společnost Foodgroot.com s.r.o. je oprávněna tyto podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a použitím tohoto webu se očekává, že tyto podmínky pravidelně kontrolujete.

Postoupení

Společnost Foodgroot.com LLC může bez jakéhokoli upozornění postoupit, převést a zadat subdodavatelská práva a povinnosti podle těchto podmínek. Nemáte však povoleno postoupit, převést ani zadat subdodavatelská práva, která by podle těchto podmínek obsahovala vaše práva a / nebo povinnosti.

Celý souhlas

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi společností Foodgroot.com s.r.o. a vámi v souvislosti s používáním této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu cz a vy budete podléhat nevýlučné jurisdikci státu a federálních soudů sídlících v czech pro řešení jakýchkoli sporů.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto zásadám, kontaktujte nás na adrese hello@foodgroot.com Sněmovní 7, Praha 1, Česká republika.

bottom of page